Imatge capçalera: 

Convalidacions a mòduls i/o Unitats Formatives

Convalidacions a mòduls i/o Unitats Formatives a cicles formatius

Període de sol·licitud de convalidacions tancat. S'obre de forma ordinària des de l'inici de curs fins al darrer dia d'octubre.

ORIENTACIONS PER LES CONVALIDACIONS CURS 18-19

Per tal de sol.licitar una convalidació caldrà seguir els següents passos (1 a 4).

1.- Mirar a les taules de convalidacions del teu cicle si correspon presentar la petició. Les trobaràs penjades a l'institut al vestíbul de la primera planta.

Observarem quin tipus de convalidació és:

Tipologia

Qui la resol

Observacions

C

 

(ordinària)

Centre: Resol el director del Institut i la resolució correspon a l’anotació a l’expedient de l’alumne/a (Cv) que té efectes de 5 pel càlcul de la nota final del cicle.

Subjecte a la verificació de la documentació presentada. Resolució durant el curs acadèmic en que es presenten.

R

 

(ordinària)

Centre: Resol el director del centre copiant la qualificació obtinguda en el cicle anterior.

Subjecte a la verificació de la documentació presentada. Resolució durant el curs acadèmic en que es presenten.

D

 

(Singular)

Departament: Resol el director general de la Formació Professional del Departament d’Ensenyament i la resolució correspon a l’anotació a l’expedient de l’alumne/a (Cv) que té efectes de 5 pel càlcul de la nota final del cicle.

 

Subjecte a la verificació de la documentació presentada. Resolt el Departament d'Ensenyament Aquestes convalidacions triguen més temps a resoldre’s que les de tipus C i R.

2.- Omplir la sol·licitud que trobareu a continuació.

Omplir el full de sol.licitud. Hi ha dos models, heu d'escollir aquella que us coincideixi amb la petició. Clicant-hi les podreu descarregar per a imprimir.

Per a convalidacions C i R

Per a convalidacions D

3.- Preparar la documentació a aportar amb la sol.licitud. Caldrà que sigui original - no fotocòpia.

  • Convalidacions C: Fotocòpia compulsada del títol o certificat d'estudis realitzat

  • Convalidacions R: Certificat dels estudis realitzats on constin ensenyaments cursats amb la totalitat de mòduls; Unitats formatives, durada i qualificació obtinguda

  • Convalidacions D: Expedient acadèmic de l'alumne/a expedit per la universitat on consten els credits cursats i el nombre d'hores dels crèdits i/o altre documentació relacionada amb els estudis cursats o certificats de professionalitat declarats.

4- Presentar el full de sol.licitud degudament omplert junt amb la documentació original - no fotocòpia a la secretaria del centre des de l'inici de les classes fins al darrer dia d'octubre.

Comparteix